ویژگی های لباس کار  لباس کار به عنوان یک پوشش مناسب برای امنیت کارکنان است و کل کارکنان باید با لباس کار مناسب با کارشان، در سر کار حضور داشته باشند. لباس کار بطور کلی به دو دسته یکسره و دو تیکه تقسیم می شود.  لباس کار یکسره می تواند شامل یسری چیزها باشد که […]

ادامه مطلب >