انواع لباس کار در کل یونیفرم کار دارای انواع گوناگونی است که شامل: لباس کار صنعتی، لباس عملیاتی، پزشکی، فرم اداری و لباس صنایع غذایی بوده و هر کدام هم برای شغل های خاصی استفاده می شوند. لباس فرم صنایع غذایی در صنایع غذایی افراد امکان دارد به روپوش، بلوز، شلوار، پیراهن، پیش بند، شلوار […]

ادامه مطلب >