مواردی در مورد لباس کار: لباس کار  پوششی است که به طور خاص برای پوشیدن در محیط کار  در ارتباط با شغل پوشنده طراحی شده است. اهداف لباس کار را می توان در دو دسته زیر قرار داد: لباس کار متعارف: به طور عمده برای انتقال تصویر از سازمان و افزایش اعتماد مشتری طراحی شده […]

ادامه مطلب >