موارد مورد توجه تولیدی لباس فرم بافتینه: ایمنی:در ابتدای هر کار مهم ترین مورد ایجاد ایمنی است ، با توجه به تجربیات بدست آمده پس از سالها ،تولیدی لباس فرم بافتینه با توجه به در معرض خطر قرار داشتن آشپز  در طراحی و تولید لباس ایمن اقدام کرده است. بهداشت:با توجه به اینکه هموراه در […]

ادامه مطلب >