لباسکار صنعتی باید چه ویژگی های داشته باشد؟ لباسکار صنعتی به عنوان یکی از وسایل حفاظتی فردی مطرح میباشد و کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب در محل کار خود حاضر شوند. لباسکار کارکنان دارای خصوصیاتی بوده و مطابق مقررات خاصی در اختیار کارکنان قرار میگیرند. معمولاً لباس کار به عنوان یک پوشش سراسری […]

ادامه مطلب >