لباسکار صنعتی باید چه ویژگی های داشته باشد؟ لباسکار صنعتی به عنوان یكی از وسایل حفاظتی فردی مطرح میباشد و کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب در محل کار خود حاضر شوند. لباسكار کارکنان دارای خصوصیاتی بوده و مطابق مقررات خاصی در اختیار کارکنان قرار میگیرند. معمولاً لباس کار به عنوان یك پوشش سراسری […]

ادامه مطلب >