سیاست و عملکرد سازمان ها در انتخاب لباس کار انتخاب لباس کار در سازمانهای بزرگتر نسبت به بنگاههای کوچکتر  برای کارمندان که در نقشهای مختلفی انجام وظیفه میکنند بسیار متفاوت هستن. با این حال ، هنجارهای ضمنی لباس کار در سراسر سازمان های بزرگ بیشتر مورد توجه است ، و شرکت های کوچکتر به دلیل […]

ادامه مطلب >