معرفی پارچه پوشاک زمستانی به عنوان مثال، پارچه های نبافت کمتر در مصرف پوشاک مورد استفاده قرار می گیرند و بیشتر مصرف صنعتی دارند. تولید پارچه های بافته شده، مورد استفاده بافت رفتگی (بافت) نخ ها است. بافت نخ ها به روشهای مختلفی صورت می گیرد. چنانچه تولید پارچه با بافترفتگی دو دسته نخ به […]

ادامه مطلب >