لباس کار کارمندان عوامل مختلفی ممکن است بر درک مصرف کننده از کیفیت خدمات تأثیر بگذارد ، از جمله زمان صرف انتظار ، معالجه توسط کارمندان و یا بعضی اوقات ، فقط نگاه به مکان. تنها در ظاهر مکان نقش بسزایی دارند ، بلکه این توانایی را دارد که در برخورداری از سرویس با مشتری […]

ادامه مطلب >